Wat doen wij?

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond (stichting CJG Rijnmond) biedt preventieve gezondheidszorg aan kinderen van 0 tot 18 jaar. Wij zien kinderen regelmatig, tijdens reguliere en extra contactmomenten vanaf de geboorte tot aan volwassenheid. Ook voeren we het Rijksvaccinatieprogramma uit. Samen met ouders en ketenpartners volgen wij de lichamelijke, psychosociale en cognitieve ontwikkeling. Zo worden mogelijke gezondheidsbedreigingen vroegtijdig gesignaleerd en kan tijdig passende ondersteuning worden ingezet.

Organisatie: organisatiestructuur

Onze organisatie werd opgericht op 1 januari 2010. De belangen van de 14 gemeenten waarvoor wij ons werk doen, worden behartigd door de Raad voor het Publiek Belang.

CJG Rijnmond werkgebied

De Raad van Toezicht ziet toe op ons beleid en adviseert. De eindverantwoordelijkheid voor wat wij doen ligt bij onze Raad van Bestuur, deze is belast met de dagelijkse leiding.

Raad voor het Publiek Belang

Bij de oprichting van onze organisatie is een Raad voor het Publiek Belang ingesteld als hoogste gezagsorgaan van onze stichting. Deze raad treedt op als belangenbehartiger van alle bij ons aangesloten gemeenten. Ook let ze op het publiek belang van onze dienstverlening. Elke in onze organisatie participerende gemeente wordt in de raad vertegenwoordigd door een wethouder, zo is het aantal leden gelijk aan het aantal betrokken gemeenten. Reshma Roopram, wethouder Zorg en Welzijn, Jeugd en Jongeren en Wijkteams van de gemeente Barendrecht, is de voorzitter.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht oefent controle uit op de algemene gang van zaken rond de voortgang en continuïteit van onze organisatie en adviseert het bestuur op beleidsmatige aspecten. De Raad van Toezicht bestaat uit 4 leden:

Raad van Toezicht CJG Rijnmond

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestuurt onze organisatie en is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van zorg, de risicobeheersing en de continuïteit. Onze bestuurder is Hans Butselaar. Onder de Raad van Bestuur vallen de 2 bedrijfsonderdelen Bedrijfsvoering (directeur: Jolanda Kroep) en Jeugd & Gezin (plv. directeur: Alicia van der Klei). De bestuurssecretaris is Natasja Boshoven. Het secretariaat is bereikbaar via cjgbestuur@cjgrijnmond.nl.

Jaarverslag

Naast onze financiële verantwoording, ontwikkelen we elk jaar een online jaarverslag. Met laagdrempelige, heldere verhalen en persoonlijke interviews blikken we erin terug op het afgelopen jaar. Zo zie je in vogelvlucht wat ons dat jaar bezighield. Beide verslagen komen altijd in april online.

Organogram

CJG Rijnmond in cijfers