Cookies

We gebruiken cookies om je de beste ervaring op onze website te bieden. Je kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Privacy CJG Rijnmond

Voor ons is jouw privacy en de privacy van jouw kind(eren) belangrijk. Voor het aanbieden en uitvoeren van onze dienstverlening is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Wij verwerken en beveiligen persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt, zoals de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

Privacyverklaring CJG Rijnmond

Wanneer je gebruikmaakt van onze dienstverlening, Mijn CJG Rijnmond of één van onze websites bezoekt ga je akkoord met ons privacybeleid. Al onze professionals zijn verplicht dit privacybeleid na te leven. Hieronder vind je de meestgestelde vragen over hoe wij met privacy omgaan door middel van vragen en antwoorden

Deze Privacyverklaring is het laatst gewijzigd in maart 2022.

Privacyverklaring downloaden

Privacyreglement CJG Rijnmond

In ons Privacyreglement kun je lezen wat je rechten zijn met betrekking tot de gegevensverwerking van het CJG.

Dit Privacyreglement is het laatst gewijzigd in maart 2022.

Privacyreglement downloaden

Heb je nog vragen over ons privacyreglement, hieronder vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden (hierna: Persoonsgegevens). Zo zijn voor- en achternamen, (mobiele) telefoonnummers, (e-mail)adressen en een geboortedatum bijvoorbeeld Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens hebben betrekking op een persoon, de betrokkene (hierna: Betrokkene). Het verzamelen, opslaan, gebruiken, bewerken, raadplegen en doorzenden van Persoonsgegevens wordt verwerken genoemd.

Van wie kan CJG Rijnmond persoonsgegevens krijgen?

CJG Rijnmond zal in de meeste gevallen rechtstreeks van jou of jouw kind(eren) Persoonsgegevens ontvangen. Bijvoorbeeld tijdens een contactmoment of door jouw bezoek aan onze Website. In sommige gevallen ontvangen wij Persoonsgegevens die op jou of jouw kind(eren) betrekking hebben van derden. Bijvoorbeeld van de gemeente, een ander CJG, de huisarts, een basis school of school voor voorgezet onderwijs of van familieleden. Wanneer CJG Rijnmond Persoonsgegevens van derden ontvangt wordt er vanuit gegaan dat de derde bij het verstrekken van Persoonsgegevens de toepasselijke wet- en regelgeving naleeft. CJG Rijnmond zal wanneer er aan wordt getwijfeld of de derde de Persoonsgegevens mag verstrekken, contact opnemen met de derde en/of jou.

Is het verplicht om Persoonsgegevens via de Website te verstrekken?

Via de Website kun je Persoonsgegevens aan ons verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer je het contactformulier invult, feedback geeft, een onderzoeksaanvraag of klacht indient of een geboortemelding doet. Je hebt altijd zelf de keuze of je Persoonsgegevens wilt invoeren. Als de invoer van Persoonsgegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke Persoonsgegevens verplicht zijn en welke Persoonsgegevens optioneel kunnen worden verstrekt. De velden waarin je de verplichte Persoonsgegevens in kunt vullen zijn gemarkeerd met -*-.

Welke (categorieën van) Persoonsgegevens krijgt CJG Rijnmond?

En wat doet CJG Rijnmond met die Persoonsgegevens?
Om je een indruk te geven van de Persoonsgegevens die CJG Rijnmond van jou of jouw kind(eren) verwerkt, vind je hieronder een schema. Je vindt daarin voorbeelden van (categorieën van) Persoonsgegevens die wij verwerken en waarom wij die Persoonsgegevens verwerken.

Overzicht persoonsgegevens
Overzicht persoonsgegevens
Wat is de wettelijke grondslag van de verwerking?

CJG Rijnmond verwerkt alleen Persoonsgegevens als daar een wettelijke grondslag voor is. CJG Rijnmond is wettelijk verplicht om het BSN en contactgegevens te verwerken om de persoon aan wie wij jeugdgezondheidszorg (onze Dienstverlening) aanbieden te identificeren. Ook is CJG Rijnmond wettelijk verplicht om een digitaal medisch dossier van jou of jouw kind(eren) bij te houden.

Wanneer je solliciteert via onze Website en jouw CV en eventuele andere bijlagen toevoegt, verwerken wij deze (Persoons)gegevens in het kader van de uitvoering van een (te sluiten) (arbeids)overeenkomst.

Wanneer je een onderzoeksaanvraag via onze Website indient, verwerken wij de Persoonsgegevens die je daarbij verstrekt op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. De verwerking van de (Persoons)gegevens van de aanvrager is noodzakelijk om de onderzoeksvraag in behandeling te nemen en om over de voortgang en uitkomst van de behandeling te kunnen communiceren met de aanvrager. Daarbij worden de (Persoons)gegevens van de aanvrager uitsluitend voor dit doel gebruikt. De verwerking van deze (Persoons)gegevens voldoet dan ook aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Wanneer je feedback geeft via onze Website of een klacht indient, verwerken wij de Persoonsgegevens die je in dat kader verstrekt op grond van een gerechtvaardigd belang. De verwerking van de (Persoons)gegevens die je verstrekt is noodzakelijk om de feedback of klacht in behandeling te nemen en om, indien gewenst, met jou over de voortgang en uitkomst van de behandeling van de feedback of klacht te kunnen communiceren. Daarbij worden jouw (Persoons)gegevens uitsluitend voor dit doel gebruikt. De verwerking van deze (Persoons)gegevens voldoet dan ook aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Wanneer een kraamverzorgende in overleg met ouders een geboortemelding doet verwerken wij de Persoonsgegevens van (jou en) jouw kind op grond van de uitvoering van een wettelijke plicht.

Het gebruik van de Website door minderjarigen

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je via de Website alleen Persoonsgegevens aan ons verstrekken als je daarvoor toestemming hebt verkregen van je ouder(s) of je wettelijke vertegenwoordiger(s) die dit Privacy Beleid heeft of hebben gelezen.

Wij kunnen het mogelijk maken om via onze Website door te klikken naar websites van anderen die hulp en advies aanbieden aan jongeren. In dat geval is het privacy beleid van die website van toepassing. Je hoeft wanneer je jonger dan 16 jaar bent en een website bezoekt die jou hulp en/of advies aanbiedt geen toestemming van je ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) te hebben.

Schakelt CJG Rijnmond derden in?

CJG Rijnmond schakelt soms derden in bij de uitvoering van de dienstverlening of de verbetering daarvan. Bijvoorbeeld voor het afnemen van vragenlijsten op de middelbare school of bij het doen van onderzoek naar klanttevredenheid. Voor zover deze derden daarbij Persoonsgegevens van jou of jouw kind(eren) verwerken, doen zij dit in opdracht van CJG Rijnmond. Deze derden mogen nooit de Persoonsgegevens van jou of jouw kind(eren) gebruiken voor eigen doeleinden. Verder maakt CJG Rijnmond altijd vooraf afspraken met deze derden om te zorgen dat zij zich houden aan dit Privacy Beleid.

Verstrekt CJG Rijnmond Persoonsgegevens aan derden?

CJG Rijnmond is soms wettelijk verplicht om de Persoonsgegevens van jou of jouw kind(eren) te verstrekken. Bijvoorbeeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. Wanneer CJG Rijnmond zich ernstige zorgen maakt over jou of jouw kind(eren), kunnen wij Persoonsgegevens delen met Veilig Thuis of een Flyer-SISA-2011-definitief doen. Wij proberen vooraf altijd met jou of jouw wettelijk vertegenwoordiger(s) in gesprek te gaan en gezamenlijk een oplossing te vinden. Alleen in uitzonderlijke gevallen doen wij een melding bij Veilig Thuis of een SISA-melding zonder jou of jouw wettelijk vertegenwoordiger(s) voorafgaand te informeren. In zo een geval informeren wij jou of jouw wettelijk vertegenwoordigers(s) alsnog zo spoedig mogelijk na het doen van de melding.

Wanneer de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en/of een gecertificeerde instelling CJG Rijnmond verzoekt informatie te verstrekken, doen wij dat in principe alleen als jij of jouw wettelijk vertegenwoordiger(s) daar toestemming voor heeft gegeven. Het uitgangspunt is dat wij in dergelijke gevallen voorafgaand aan het verstrekken van informatie jou en/of jouw wettelijk vertegenwoordiger(s) hiervan op de hoogte brengen. Alleen in uitzonderlijke gevallen verstrekken wij informatie aan de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en/of de gecertificeerde instelling zonder jou of jouw wettelijk vertegenwoordiger(s) daar vooraf over te informeren. In dat geval informeren wij jou of jouw wettelijk vertegenwoordigers(s) alsnog zo spoedig mogelijk na het verstrekken van de informatie.

Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) hebben wettelijk vertegenwoordiger(s) bepaalde rechten. Bijvoorbeeld het recht op inzage in het medisch dossier van hun kind. Soms is het niet duidelijk of een wettelijk vertegenwoordiger belast is met het gezag, of zijn er gegronde redenen om te twijfelen of aan CJG Rijnmond verstrekte informatie juist is. Omdat CJG Rijnmond alleen informatie mag verstrekken over een kind aan de persoon die met het gezag over het kind belast is, is het soms noodzakelijk het gezagsregister te raadplegen. Het gezagsregister is openbaar en wordt bijgehouden door de rechtbanken in Nederland. CJG Rijnmond kan in het kader van zorgvuldig handelen, wanneer niet duidelijk is of een persoon met het gezag belast is, informatie verstrekken aan de rechtbank in het kader van het raadplegen van het gezagsregister.

Wanneer medewerkers van CJG Rijnmond deelnemen aan een overleg waar jij of jouw kind(eren) besproken wordt / worden, deelt de medewerker van CJG Rijnmond in principe zonder jouw voorafgaande toestemming of de voorafgaande toestemming van jouw wettelijk vertegenwoordiger(s) geen (medische) informatie. Voorbeelden van zo een overleg zijn een overleg van het wijkteam of van een zorgadviesteam (ZAT).

CJG Rijnmond verstrekt vaccinatiegegevens van jou of jouw kind(eren) alleen aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) als daarvoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven.

De Persoonsgegevens van jou of jouw kind(eren) worden nooit voor commerciële doeleinden verstrekt aan derde partijen.

In het Privacyreglement vind je meer informatie over het delen van gegevens met derden en de uitgangspunten die CJG Rijnmond daarbij hanteert. Je kunt het Privacy Reglement raadplegen op onze Website.

Werkt CJG mee aan wetenschappelijk onderzoek?

Wij vinden het belangrijk om, binnen de geldende wet- en regelgeving, mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van de (jeugd)gezondheidszorg. Wanneer jij niet wilt dat jouw gegevens of die van jouw kind(eren) voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt worden, kun je daar bezwaar tegen maken. Bezwaar maak je door contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming door het sturen van een e-mail naar: fg@cjgrijnmond.nl. Je kunt jouw bezwaar ook per brief sturen naar: CJG Rijnmond, t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming, postbus 3074, 3003 AB in Rotterdam. Je kunt daarnaast je bezwaar kenbaar maken bij de medewerker van CJG Rijnmond waar jij contact mee hebt.

Hoe worden de Persoonsgegevens beveiligd?

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van Persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende behoort te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking en/of verlies van Persoonsgegevens te voorkomen.

Hoe lang worden de Persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren jouw Persoonsgegevens of die van jouw kind(eren) zolang dat noodzakelijk is voor de doelen die wij hierboven onder 6 hebben vermeld. Wanneer er een wettelijke bewaartermijn geldt of wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens richtlijnen heeft gegeven met betrekking tot de bewaartermijn van bepaalde categorieën van persoonsgegevens, houden wij ons daar uiteraard aan.

Het medisch dossier bewaren wij in principe vijftien jaar vanaf het moment dat jij of jouw kind(eren) de leeftijd van achttien jaar hebt/hebben bereikt.

Links naar websites van anderen

Onze Website kan links naar websites van derden en naar social media platformen bevatten. Zodra je een link hebt gebruikt om onze Website te verlaten, moet je er rekening mee houden dat wij geen controle meer hebben over de wijze waarop de website die je bezoekt omgaat met jouw Persoonsgegevens en jouw privacy. Wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en ook niet voor de wijze waarop deze websites met jouw Persoonsgegevens en privacy omgaan. Wij raden je aan vooraf het privacy beleid van de desbetreffende website of het desbetreffende social media platform te raadplegen.

Welke rechten heb ik als Betrokkene?

CJG Rijnmond vindt het belangrijk dat jouw Persoonsgegevens en/of de Persoonsgegevens van jouw kind(eren) juist en up-to-date zijn. Op grond van de privacywetgeving heb je als (wettelijk vertegenwoordiger van een) Betrokkene:

  • recht op inzage;
  • recht op rectificatie;
  • recht op verwijdering / op vergetelheid;
  • recht op beperking van de verwerking;
  • recht op gegevensoverdraagbaarheid;
  • recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten die je als klant met betrekking tot jouw medisch dossier of het medisch dossier van jouw kind(eren) hebt. Je hebt als klant recht op:

  • inzage in je eigen medisch dossier of dat van jouw kind(eren);
  • het laten toevoegen van een eigen verklaring aan het medisch dossier van jou of jouw kind(eren);
  • het laten overdragen van jouw medisch dossier of dat van jouw kind(eren);
  • het laten verwijderen van (onderdelen van) jouw medisch dossier of dat van jouw kind(eren).

Aan de uitoefening van sommige rechten worden in de wet voorwaarden gesteld. Wanneer je de rechten op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) wilt uitoefenen moet je als ouder belast zijn met het gezag over jouw kind(eren) of wettelijk vertegenwoordiger zijn. Wanneer CJG Rijnmond bij het in behandeling nemen van een verzoek gegronde redenen heeft om te twijfelen aan jouw identiteit, mag CJG Rijnmond jou om aanvullende informatie vragen die nodig is om jouw identiteit te bevestigen.

Wanneer jij één of meerdere van de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen kun je daarvoor contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming door het sturen van een e-mail naar: fg@cjgrijnmond.nl. Je kunt jouw verzoek ook per brief sturen naar: CJG Rijnmond, t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming, postbus 3074, 3003 AB in Rotterdam.

Geef in je e-mail of brief duidelijk aan welke recht(en) je wilt uitoefenen. Wij streven er naar om jouw verzoek binnen vier weken na ontvangst af te handelen. Aan het behandelen van jouw verzoek zijn geen kosten verbonden.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Wanneer je een klacht hebt over de wijze waarop wij jouw Persoonsgegevens of de Persoonsgegevens van jouw kind(eren) verwerken, neem dan contact met ons op. Je kunt jouw klacht per e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van CJG Rijnmond toesturen via fg@cjgrijnmond.nl. Je kunt jouw klacht ook per brief sturen naar: CJG Rijnmond, t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming, postbus 3074, 3003 AB in Rotterdam.

Wij streven er naar jouw klacht binnen vier weken na ontvangst af te handelen. Aan het behandelen van jouw klacht zijn kosten verbonden.

Mocht de wijze waarop wij jouw klacht hebben afgehandeld onverhoopt niet aan je verwachtingen voldoen, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (‘’AP’’). De AP houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Je kunt bij de AP altijd een klacht indienen.

Waar kan ik terecht met vragen en/of opmerkingen?

Wanneer je vragen en/of opmerkingen hebt over dit Privacy Beleid of de wijze waarop wij jouw Persoonsgegevens of die van jouw kind(eren) verwerken, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van CJG Rijnmond door middel van het zenden van een e-mail naar fg@cjgrijnmond.nl. Wij zullen ons best doen om je vragen binnen vier weken te beantwoorden.

Kan ik persoonlijke informatie op een veilige manier e-mailen naar CJG Rijnmond?

Ja, CJG Rijnmond gebruikt Zivver om persoonlijk informatie veilig te versturen. Het zorgt ervoor dat deze informatie veilig en versleuteld alleen bij jou aankomt.
Hoe je Zivver kan gebruiken, leggen we je graag uit.

Kan dit Privacy Beleid worden gewijzigd?

Dit Privacy Beleid kan door ons worden gewijzigd. Zulke gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat deze worden weergegeven op de Website. Wij adviseren je daarom regelmatig dit Privacy Beleid na te lezen op eventuele wijzigingen.

Dit Privacybeleid is het laatst gewijzigd op 26 augustus 2019.