Cookies

We gebruiken cookies om je de beste ervaring op onze website te bieden. Je kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Kijk Mij!

Onze signalerings- en taxatiemethodiek

Tijdens de afspraken op het CJG volgen we de ontwikkeling en gezondheid van jeugdigen. Samen met ouders en jongeren kijken we naar wat er goed gaat en naar wat er beter kan. We gebruiken Kijk Mij! om hier beter inzicht in te krijgen. Dit doen we aan de hand van 3 thema’s: ouderschap & opvoeden, omgeving & omstandigheden en opgroeien & ontwikkelen.

Wat is Kijk Mij!?

De signalerings- en taxatiemethodiek Kijk Mij! is een hulpmiddel voor professionals. Het helpt een inschatting te maken over hoe het gaat met de ontwikkeling van kinderen en jongeren in relatie tot de opgroeisituatie. Ook helpt het om het vervolgproces te bepalen. De focus ligt met name op beschermende factoren, bevorderen van een positieve ontwikkeling van jeugdigen en het aanmoedigen van deelnemen aan het besluitvormingsproces door ouders en jeugdigen.

Hoe werkt het?

Kijk Mij! is een cyclisch proces dat uit 5 stappen bestaat. Deze lopen professionals voor elk kind door.

1. Informatie verzamelen

Kijk Mij! start met verzamelen van informatie over de 3 domeinen die het welzijn van het kind beïnvloeden. Dat gebeurt aan de hand van verschillende signaleringsbronnen, zoals het gesprek met ouders, het gezondheidsonderzoek en vragenlijsten. Ook zijn er praatplaten ontwikkeld die aansluiten bij de verschillende leeftijdsfasen. De praatplaat ondersteunt professionals bij het gesprek met de ouders of jongere en helpt om tijdens het gesprek informatie te verzamelen.

2. Reflecteren

Met behulp van de Kijk Mij!-driehoek gaat de professional na of de verzamelde informatie voldoende is of dat er aanvullende informatie nodig is. Tijdens deze stap is het essentieel om na te gaan of er genoeg informatie is over positieve en beschermde factoren, veiligheid en de kwaliteit van de hechtingsrelatie.

3. Analyseren en wegen

In deze stap worden de beschermende en risicofactoren tegen elkaar afgewogen en verbanden gelegd tussen de drie domeinen van de Kijk Mij!-driehoek. Op basis hiervan wordt een inschatting gemaakt over hoe het gaat met het kind. Die worden gesymboliseerd met een:

  • Zon: het gaat goed, de beschermende en bedreigende factoren zijn in balans.
  • Zon met wolk: het gaat goed, maar er is een (dreigende) disbalans tussen beschermende en bedreigende factoren.
  • Wolk: het gaat niet goed, er is een disbalans tussen beschermende en bedreigende factoren.

De automatische inventarisatie wordt vanuit Kidos - ons (medisch) kinddossier - digitaal ondersteund, waarna de professional op basis van zijn professioneel oordeel en afwegingsvragen de conclusie waar nodig bij kan stellen.

4. Besluiten en afspraken maken

Tijdens deze stap besluit de professional of ondersteuning wenselijk, nodig of noodzakelijk is. Op basis van de wegingsuitslag zijn er verschillende opties. Samen met de ouders of de jeugdige worden de vervolgacties en afspraken besproken en bepaald.

5. Evalueren en monitoren

Op basis van de vorige stappen bepaalt de professional samen met ouders en jeugdigen hoe er geëvalueerd en gemonitord wordt. Per wegingsconclusie zijn er vragen die de professional als leidraad kan gebruiken voor beide. In dit consult wordt naast de stand van zaken ook gekeken naar of het doel behaald is en of de ouders en/of jongere tevreden zijn, maar ook naar of de hulp gestart is en goed verloopt.

Waarom een nieuwe methodiek?

De nieuwe methodiek is ontwikkeld om ouders en kinderen een beter passend aanbod te bieden, afgestemd op hun specifieke behoeften. Deze benadering verschilt van de vorige methodiek, het ernsttaxatiemodel (ETM), die zich voornamelijk richtte op de risico's. De nieuwe methodiek kijkt niet alleen naar de jeugdige, maar ook naar de context waarin hij of zij opgroeit. Het omvat zowel de risico's als de beschermende factoren en de krachten die aanwezig zijn bij de jeugdigen en in het gezin. Het doel is om ouders meer te betrekken bij de ontwikkeling van hun kinderen en duidelijker te maken waarom er vragen gesteld worden over hun situatie en de omstandigheden waarin het gezin leeft.

Hoe is deze methodiek ontwikkeld?

De ontwikkeling van de methodiek begon met het samenstellen van een denktank van professionals met diverse expertises. De eerste stap was het opstellen van een theoretisch kader. Vervolgens werden verschillende andere methodieken en instrumenten geanalyseerd. Op basis van deze analyse werden de criteria voor de nieuwe methodiek vastgesteld. Een belangrijk criterium was dat de methodiek toepasbaar moest zijn voor elke leeftijdsgroep (prenataal tot 18 jaar) en bij alle ouders, ongeacht verschillen in bijvoorbeeld taalniveau.

De methodiek werd in de praktijk getest via participatief actie-onderzoek. De uitvoerende collega's fungeerden als mede-onderzoekers, waarbij ze feedback en input leverden en samenwerkten met andere collega's. Op basis van hun ervaringen en het leerproces bleef de methodiek in ontwikkeling, waarna deze uiteindelijk werd geïmplementeerd.

Praatplaten

Hieronder vind je onze praatplaten voor elke leeftijdsfase in verschillende talen:

Meer weten over Kijk Mij!?